Prepínanie módu GSM váhy FILIP

GSM váhy FILIP môžu pracovať v dvoch módoch a dajú sa vypnúť magnetom natrvalo:

  • Ako jednoduchá váha v móde DISP, ktorá nezapína GSM modul a hmotnosť a stav batérie môžete odčítať iba na červenom LED displeji. V tomto móde sú neustále vykonávané pravidelné merania a ukladané do pamäti váhy v nastavených intervaloch, ktoré sa dajú nastaviť v móde GSM pomocou SMS správy napríklad "timer=60,0" - merania budú vykonávané každú hodinu. V prípade že bude nastavené meranie iba raz  za 24 hodín, kapacita pamäti váhy vystačí na záznamy na viac ako 1,5 roka. Ak váhu prepnete do módu GSM s aktivovanou chip SIM a zapnete WEB vo váhe, celá história sa stiahne na WEB server a budete mať ku nej prístup. Prepnutie z tohoto módu do módu GSM sa dá realizovať priložením magnetu k váhe na dobu dlhšiu ako 10 sekúnd v čase keď je váha aktívna. Na displeji bude vypísaný text "FSLP" a váha sa vypne. Opätovným priložením magnetu váhu zobudíme a bude už pracovať v móde GSM.
  • V móde GSM je podporovaná celá funkčnosť váhy. V prípade že nebude aktivovaná chip SIM vo váhe, váha vypíše na displeji text "noOP" - nie je dosiahnuteľný mobilný operátor. Ak je chip SIM vo váhe aktívna a na displeji sa zobrazí text "noSG" alebo "noOP" je pravdepodobne slabý signál mobilného operátora. Treba založiť silnejšiu anténu alebo váhu prepnúť do módu DISP. Váha bude uskutočňovať pravidelné merania aj keď nie je dostupný mobilný operátor a hneď ako bude dostupný, stiahne namerané dáta z váhy na WEB server a budete mať ku ním prístup.
  • Trvalé vypnutie váhy docielite priložením magnetu k váhe na dobu viac ako 10 sekúnd v čase keď je váha aktívna. Na displeji sa zobrazí text "FSLP" a váha sa trvalo vypne. Zapnutie sa dá realizovať opätovným priložením magnetu.
  • Prepínanie módov váhy je možné aj pomocou SMS ak je váha v móde GSM. Príkaz  "reset=0" váhu prepne z módu GSM do módu DISP.

Zistiť viac

Chyby vypisované na LED displej

Platí od verzie image Beehive  v3.32.009.

1.       ErP1, ErP2, ErP3, ErP4, ErP5 - Chyba váženia pre plošinu 1 alebo 2 alebo 3 alebo 4 alebo 5. Nie je stabilná hmotnosť na váhe.

2.      ErE1, ErE2, ErE3, ErE4, ErE5 - Vážna chyba váženia pre plošinu 1 alebo 2 alebo 3 alebo 4 alebo 5. Poškodený vážiaci senzor - tenzometer.

3.      ErH1 -  Chyba externej SRAM. Možná chyba v napájkovaní pamäti RAM - skratované piny.

4.      ErH2 - Chyba RTCC. Nefunguje reálny čas - hodiny. Chyba hodinového kryštálu.

5.      ErH3 -  Chyba externej sériovej EEPROM. Chybné osadenie alebo zničenie EEPROM.

6.      ErH4 - Chyba AD prevodníka Hx711 pre vážiacu plošinu 1 alebo 2 alebo 3 alebo 4 alebo 5. Nenačítava merané dáta z AD prevodníka.

7.      ErH5 - Rezervované.

8.      ErH6 - Rezervované.

9.      ErH7 - Chyba akcelerometra. Chybný reset akcelerometra alebo chybné zapájkovanie Akcelerometra na plošnom spoji.

10.  ErH8 - Rezervované.

11.  ErS1 - Teplota Ti - teplota elektroniky je mimo rozsah. Menej ako -35 stupňov celzia alebo viac ako 65 stupňov celzia. Nie je nakalibrovaná.

12.  ErS2 - Teplota Te - teplota tenzometrov je mimo rozsah. Menej ako -35 stupňov celzia alebo viac ako 65 stupňov celzia. Nie je nakalibrovaná alebo pripojený senzor teploty alebo zničený senzor teploty.

13.  ErS3 - Rozdiel medzi teplotou Te a Ti je viac ako 10 stupňov celzia.

14.  ErS4 - Chyba Te. Poškodený alebo chýbajúci senzor teploty alebo nenakalibrovaná teplota Te.

15.  ErS5, ErS6, ErS7, ErS8, ErS9 - Chyba teploty pri kalibrácii hmotnosti pre plošinu 1 alebo 2 alebo 3 alebo 4 alebo 5.

16.  CAL1 - Drevená vážiaca plošina 1 alebo 2 alebo 3 alebo 4 alebo 5 nie je nakalibrovaná alebo chybné ukončenie kalibrácie. FILIP-WG.

17.  CAL2 - Plastová  vážiaca plošina 1 alebo 2 alebo 3 alebo 4 alebo 5 nie je nakalibrovaná alebo chybné ukončenie kalibrácie. FILIP-PG.

18.  CAL3 - Plastová  vážiaca plošina 1 alebo 2 alebo 3 alebo 4 alebo 5 nie je nakalibrovaná alebo chybné ukončenie kalibrácie. FILIP-PBHG.

19.  Cor - Zapnutá automatická tepelná korekcia tenzometrov alebo je tepelná konštanta korekcie nastavená na nulu. Cor1 - Zapnutá automatická tepelná korekcia tenzometrov a zároveň je korekčná konštanta prvej fázy korekcie nenulová. Pre kontrolu že bola spustená prvá fáza korekcie, ale nebola dokončená druhou fázou.

20.  CorP - Automatická korekcia tenzometrov je v procese. Počas tejto doby sa váha nepripája do GSM siete.