Ustawienie i obserwacja wagi pasiecznej poprzez SMS

Za pomocą tych poleceń SMS można ustawić i monitorować wagi FILIP-WG a FILIP-PG. Polecenia są wprowadzane poprzez wysłanie wiadomości SMS na numer telefonu komórkowego wagi - na kartę SIM włożoną do ula.

Aby uprościć pisanie SMS, waga nie rozpoznaje małych i wielkich liter w poleceniach SMS, polecenie SET może przyjmować następujące formy:  SET, Set,  SeT,  set, ...

Podczas wpisywania numerów telefonów w tekście SMS, zawsze należy wprowadzić ustawienie domyślne dla odpowiedniego numeru telefonu. Wybór domyślny kraju jest wyświetlony na następującym formacie:    +XXX

Wartości Temperatury T oraz wilgotności H w odpowiedzi SMS są wyświetlone jedynie przy podłączeniu czujników do pomiaru podanych wielkości.

Objavte viac

SMS-y wysyłane z twojego telefonu do FILIP lub VILKO. Opis Otrzymano SMS z FILIP lub VILKO na twoim telefonie. Przykłady.
LS=en Nastavenie jazyka v zariadení. en - angličtina, sk - slovenčina, cz - čeština,  hu - maďarčina, pl - polština, de - nemčina. Podpora pre 14 jazykov. Jazyk sa v aplikácii nastavuje sám podľa jazyka prehliadača.   FILIP: The language is set
TEL=1,1AA3 Ustawianie numeru telefonu na pozycji 1 za pośrednictwem kodu fabrycznego. Modem: Phone number is set

TEL=1,+491635123456 

TEL=5,+4219089876543

Ustawienie pozycji (1-5) oraz nr tel., +48 - ustawienie domyślne kraju. Modem: Phone number is set
TEL=2,0 Usunięcie ustawionego nr. tel. 2 z pamięci wagi Modem: Phone number is set
TEL Zestawienie pozycji ustawionym numerów tel. (wyświetli jedynie pozycje z ustawionymi numerami telefonów). Modem: TELEPHONE NUMBERS: 1, +XXXxxx402174*2, +XXXxxx247574 *3, +XXX000000000
V Zestawienie danych fabrycznych. FILIP: Version:Beehive:1*UM-G-B*v1*UMB-00400001AB5*UMB-004.00.00001AB5*Boot-WEB*v4.5*Image-Beehive*v3.17.305*2014.5.12* www.operchip.com*NOW-OS-v1.00*1*
SQ Raport jakości sygnału sieci GSM. FILIP: Signal quality: 65.0%
Ostrzeżenie o słabym sygnale sieci GSM. FILIP: Signal strenght 30.0%
TIME=DDMMRR,HHMMSS Ustawienie Data, Czas:DD=dzień, MM=miesiąc,RR=rok HH=godziny, MM=minuty, SS=sekundy FILIP: Time is set

TZ=+3

TZ=0

TZ=-1

Ustawienie strefy czasowej GMT+3 godziny, GMT lub GMT-1 godzina. Pokaże się jedynie przy załączonej synchronizacji czasu przez internet. Polecenie “ NTPE ”. FILIP: Time zone is set
TZ Wyświetlanie ustawionej strefy czasowej. FILIP: Time zone: GMT+3
NTPE Włączanie synchronizacji czasu przez Internet za pomocą NTP. FILIP: NTP enable
NTPD Wyłączanie synchronizacji czasu przez Internet za pomocą NTP. FILIP: NTP disable
NTP=3.sk.pool.ntp.org Ustawienie serwera NTP. FILIP: NTP server is set
NTP Lista ustawień NTP do synchronizacji czasu przez Internet FILIP: NTP server: Disable, 3.sk.pool.ntp.org

APN=1,internet,meno,heslo

APN=1,internet,meno

APN=1,internet

Nastawienie połączenia internetowego na pozycję 1. Są 4 pozycje. FILIP: APN is set
WON Włączenie Internetu (wysyłanie danych) FILIP: WEB active
WOFF Wyłączenie Internetu (wysyłanie danych) FILIP: WEB off
EON Włączenie wiadomości e-mail. FILIP: Email active
EOFF Wyłączenie wiadomości e-mail. FILIP: Email off
EMAIL=1, info@operchip.com Ustawienie adresu e-mail na pozycję 1. Jest 5 pozycji. FILIP: Email is set
EMAIL=1,0 Usunięcie ustawionego adresu e-mail 1 z pamięci wagi FILIP: Email is set
EMAIL Lista ustawionym adresów e-mail. FILIP: Email: 1 , info@operchip.com
DON Zapnutie používania displeja.
DOFF Vypnutie používania displeja. Displej sa nezapne počas funkčnosti váhy.
AON Włączenie opcji wysyłania wiadomości ALARM FILIP: ALARM active
AOFF Wyłączenie opcji wysyłania wiadomości ALARM FILIP: ALARM off
ACCON Włączenie akcelerometru. Włączone muszą być również alarmy. Accelerometer: Enable
ACCOFF Wyłączenie akcelerometru. Accelerometer: Disable
ACC=2,250,100,0 Ustawienie parametrów akcelerometru. Wrażliwość: 2g: Poziom aktywacji: 250mg; ODR: 100Hz; Duration: 0ms Accelerometer: Parameters is set
ACC

Wykaz ustawionych parametrów akcelerometru.  Wrażliwość: 2g, 4g, 8g, 16g.

Poziom aktywacji: w miligramach.  ODR: szybkość mierzenia

Accelerometer: Enable, Sensitivity 16g, Threshold 5000 mg, ODR 100Hz, Duration 0 ms, Read ok
Alarm z akcelerometru. Aktywacja podczas ruchu urządzenia. Accelerometer: Active
INFO Aktualny stan urządzenia: W-waga, T- temperatura zewnętrzna, T2 – temperatura zewnętrzna, H-wilgotność,  Battery - stan naładowania akumulatora   FILIP: W=40,1kg*T=22,3C* T2=22,4C *H=56.0 %*Battery=91,3 %
SMSON Włączenie opcji wysyłania SMS Info FILIP: SMS active
SMSOFF Wyłączenie opcji wysyłania SMS Info FILIP: SMS off
SMS=1,0700 Ustawienie pozycji (1-8) oraz czasu wysłania SMS info FILIP: SMS is set
DSMS=1 Usunięcie poszczególnych  (1-8) SMS Info FILIP: SMS deleted
SMS Przegląd ustawionych czasów SMS Info - SMS Info aktywne FILIP: SMS:1,07:00:00* 2,13:00:00* 3,19:00:00*
SMS według ustawionego czasu jako SMS informacyjny FILIP: W=40,1kg*T=22,3C* T2=22,4C *H=56.0 %*Battery=91,3 %
SMSN Výpis počtu odoslaných SMS. Modem: 1501 SMS Spent
SMSN=0 Nastavenie počtu SMS alebo ich vynulovanie. Modem: Number of SMS set
TIMER=60,2 SMS według ustawionego czasu jako SMS informacyjny FILIP: Timer is set
SET Wykaz ustawień, czas, włączenie, lub wyłączenie alarmów, informacyjnych SMS-ów, internetu, e-maila. Ustawienia czasu dla pomiaru oraz modułu GSM, wielkości graniczne dla czujników i parametry wagi1. FILIP: Date 08.01.2014 09:12:00 *AlOff*SMSOn*WEBOn* Tim=15,x2* *TR=50,55* T2R=25,26*HR=60,65* WR=10,11* WR2=60,64*  Wmax=200.0 kg* Wtare=0.0 kg
SET2 Wykaz ustawień, czas, waga1, waga2. FILIP: Date 08.01.2014 09:12:00 * W2R=10,11* W2R2=60,64*  W2max=200.0 kg* W2tare=0.0 kg*
WA=2 Aktywacja ilości podłączonych platform ważących. 1 do 2. Weight: Active
WR=10,11 Zakres nr 1 dla Wagi – (kg) Weight W: Range is set
ALARM SMS – Waga (kg) Weight W:  ALARM 64,5 kg
WR2=60,64 Rozsah č. 2 pre Hmotnosť – (kg) Weight W: Range is set
ALARM SMS – Waga (kg) Weight W:  ALARM 64,5 kg
WT Wprowadzenie TARY. Wyzeruj wagę, nawet jeśli znajduje się na niej ładunek. Weight W: TARE is set
WCT Usunięcie TARY. Przywrócić do stanu sprzed kalibracji fabrycznej. Weight W: TARE is canceled
W2R=10,11 Zakres nr 1 dla Wagi – (kg) Weight W2: Range is set
ALARM SMS – Waga (kg) Weight W2:  ALARM 64,5 kg
W2R2=60,64 Rozsah č. 2 pre Hmotnosť – (kg) Weight W2: Range is set
ALARM SMS – Waga (kg) Weight W2:  ALARM 64,5 kg
W2T Wprowadzenie TARY. Wyzeruj wagę, nawet jeśli znajduje się na niej ładunek. Weight W2: TARE is set
W2CT Usunięcie TARY. Przywrócić do stanu sprzed kalibracji fabrycznej. Weight W2: TARE is canceled
TR=5,6 Zakres dla Temperatura T – ( o C) Temperature T: Range is set
ALARM SMS – Temperatura T – ( o C) Temperature T: ALARM 24,1 C
T2R=23,24 Zakres dla Temperatura T2 – ( o C) Temperature T2: Range is set
ALARM SMS – Temperatura T2 – ( o C) Temperature T2: ALARM 24,2 C
HR=60,65 Zakres dla Wilgotność H – (%) Humidity H: Range is set
ALARM SMS – Wilgotność H – (%) Humidity H: ALARM 66,1%
BR=30,100 Ustawienie czasu dla akumulatora. 30% i 100% naładowania. Battery: Range is set
Ostrzeżenie o niskim napięciu akumulatora zasilającego. Battery: 29,9 % Battery is low
Ostrzeżenie o stanie naładowania akumulatora. Battery: 100 %
Czujnik ALARM aktywny. Detector 2: Active
Czujnik ALARM nieaktywny. Detector 2: End
SON Włączenie syreny. Syrena włączy się automatycznie przy aktywacji czujnika alarmu. Siren: Active
SOFF Wyłączenie syreny. Syrena wyłączy się automatycznie 30 sekund po aktywacji czujnika alarmu. Siren: Off
SAVE Zapisanie ustawień użytkownika.  Numery telefonów, URL,   Adresy e-mail, Ustawienia e-mail, Ustawienia dla internetu, Nazwy nadawców, Nazwy błędów, Nazwy poleceń, odpowiedzi i zdarzeń. FILIP: Save OK
LOAD Wczytanie ustawień użytkownika. FILIP: Load OK
CT=INFO,STATE Zmiana tekstu polecenia. Pierwszy parametr stare polecenie, drugi parametr nowe polecenie. Modem: Command name is set
GCT=10 Wykaz tekstów poleceń od pozycji w parametrze. 5 poleceń. Modem: Commands: 10,CR;11,GCT=;12, CT=;13,DT=;14,AT=;
DT=Siren,Buzzer Zmiana tekstu nadawcy. Pierwszy parametr stary tekst, drugi parametr nowy tekst. Modem: The name is set
AT=Battery is low, Acumulator is low Zmiana tekstu odpowiedzi na zdarzenia i alarmy. Pierwszy parametr stary tekst, drugi parametr nowy tekst. Modem: Alarm name is set
FFT Vráti amplitúdu a frekvencie bzukotu včiel.
FFTAON Zapne meranie bzukotu včiel a FFT analýzy a posielanie na Cloud.
FFTAOFF Vypne meranie bzukotu a FFT analýzy včiel. 
FFTT=10 Nastaví ako často sa má merať FFT analýza v minútach.
FFTT Zistinie ako často sa meria a robí FFT analýza bzukotu včiel.
Polecenie SMS nie istnieje. FILIP: Command does not exist
Błędny format polecenia SMS. FILIP: Error command format
Polecenia systemowe !!!
WTCON Włącz pomiar automatycznej korekty ciężaru od temperatury otoczenia dla wagi głównej. FILIP  :    Temperature correct active
W2TCON Włącz pomiar automatycznej korekty ciężaru od temperatury otoczenia dla dodatkowego ciężaru. FILIP  :    Temperature correct active
WTCOFF Wyłączenie automatycznego pomiaru korekcji ciężaru od temperatury otoczenia dla wagi głównej. FILIP  :    Temperature correct off
W2TCOFF Wyłączenie pomiaru automatycznej korekty ciężaru od temperatury otoczenia dla dodatkowego ciężaru. FILIP  :    Temperature correct off
WTC=100 Ustawienie wartości automatycznej korekty ciężaru od temperatury otoczenia dla wagi głównej do 100 gramów na stopień Celsjusza. FILIP  :    Temperature correct set
W2TC=-60 Ustawienie wartości automatycznej korekty ciężaru od temperatury otoczenia dla dodatkowego ciężaru do - 60 gramów na stopień Celsjusza. FILIP  :    Temperature correct set
WTCS Lista statusu i automatyczna korekta w gramach dla wagi głównej. FILIP  :    100 gram/degree celsius
W2TCS Lista statusu i ustaw automatyczną korekcję w gramach dla dodatkowej masy. FILIP  :    -60 gram/degree celsius
US Preprogramovanie váhy s uchovaním všetkých nastavení. Na displeji váhy sa počas programovania zobrazí "_CA_". Preverte aktuálnu dostupnú verziu na  http://www.operchip.com/beehive/   Wersję urządzenia uzyskasz za pomocą polecenia " V ". Internet musi być aktywny. Polecenie “ WON ”.   Ak bude zmenené prvé alebo stredné číslo verzie, vykoná sa príkaz  " UNS ". Menia sa konfiguračné tabuľky. Ak bude zmenené prvé číslo verzie, mažú sa konfiguračné tabuľky a registre okrem kalibračných hodnôt pre hmotnosti a senzory. FILIP  : Update Begin
UNS Preprogramovanie váhy s prepísaním nastavení výrobnými hodnotami.Na displeji váhy sa počas programovania zobrazí "_CA_".
Preverte aktuálnu dostupnú verziu na  http://www.operchip.com/beehive/  Aktuálnu v zariadení zistíte príkazom "V". Musí byť aktivovaný WEB. Príkaz "WON". Ak bude zmenené prvé číslo verzie, mažú sa okrem  konfiguračných tabuliek aj registre okrem kalibračných hodnôt pre hmotnosti a senzory.
FILIP: Update Begin
UON Povolenie aktualizácie firmware v zariadení. FILIP: Update active
UOFF Zakázanie aktualizácie firmware v zariadení. FILIP: Update Off
WZC Kalibracja wagi na zero. Na wadze nie może znajdować się żaden ładunek. Weight W:    Zero calibration ok
W2ZC Kalibracja wagi 2 na zero. Na wadze nie może znajdować się żaden ładunek. Weight W2: Zero calibration ok
WVC=80000 Kalibracja wagi na wartość 80 kg. Na wadze musi zostać położony ładunek o wadze 80 kg. Bądź inne zgodnie z poleceniem. Weight W: Weight calibration ok
W2VC=100000 Kalibracja wagi 2 na wartość 100kg. Na wadze musi zostać położony ładunek o wadze 100 kg. Bądź inne zgodnie z poleceniem. Weight W2: Weight calibration ok
WM=150 Ustawienie maksymalnej wagi na 150 kg. Weight W: MAXIMUM weight is set
W2M=150 Ustawienie maksymalnej wagi 2 na 150 kg. Weight W2: MAXIMUM weight is set
OZ=10 Nastavenie zosilnenia operačného zosilňovača pre FFT analýzu zvuku. (zosilnenie sa nastavuje automaticky podľa úrovne bzukotu včiel)
OZS Stav nastavenia zosilnenia pre FFT analýzu zvuku.
RESET Reset urządzenia. Moduł GSM musi być aktywny. FILIP: Reset Device