Nastavenie a sledovanie úľovej váhy cez SMS

Pomocou týchto SMS príkazov je možné nastaviť a monitorovať úľové váhy FILIP. Príkazy sa zadávajú poslaním SMS na telefónne číslo včelích váh. SIM karta musí byť aktivovaná!

Pre zjednodušenie písania SMS váha nerozoznáva v prijatých SMS príkazoch malé a veľké písmená napr. príkaz SET môže mať nasledovné formy: SET, Set,  SeT,  set, ...

Pri písaní telefónnych čísel v texte SMS je potrebné vždy zadávať predvoľbu krajiny pre príslušné telefónne číslo. Telefónna predvoľba krajiny je zobrazená v nasledovnom formáte: +XXX

Hodnoty Teploty T a vlhkosti H v SMS odpovedi sú zobrazené len pri zapojení senzorov pre meranie uvedených veličín. 

Objavte viac

SMS posielané z Vašeho telefónu na FILIP Popis Prijaté SMS z FILIP na Váš telefón.  Príklady.
LS=en Nastavenie jazyka v zariadení. en - angličtina, sk - slovenčina, cz - čeština,  hu - maďarčina, pl - polština, de - nemčina. Podpora pre 14 jazykov. Jazyk sa v aplikácii nastavuje sám podľa jazyka prehliadača.   FILIP: The language is set
TEL=1,1AA3 Nastavenie telefónneho čísla na pozíciu 1 cez výrobný kód Modem: Phone number is set

TEL=1,+491635123456 

TEL=5,+4219089876543

Nastavenie pozície (1-5) a tel. čísla, +421 – predvoľba krajiny Modem: Phone number is set
TEL=2,0 Vymazanie nastaveného tel. čísla 2 z pamäte váhy Modem: Phone number is set
TEL Výpis pozície nastavených tel. čísel (zobrazí len pozície s nastavenými tel. číslami). Modem: TELEPHONE NUMBERS: 1, +XXXxxx402174*2, +XXXxxx247574 *3, +XXX000000000
V Výpis výrobných údajov. FILIP: Version:Beehive:1*UM-G-B*v1*UMB-00400001AB5*UMB-004.00.00001AB5*Boot-WEB*v4.5*Image-Beehive*v3.17.305*2014.5.12* www.operchip.com*NOW-OS-v1.00*1*
SQ Výpis kvality signálu GSM siete. FILIP: Signal quality: 65.0%
Upozornenie na slabý signál GSM siete. FILIP: Signal strenght 30.0%
TIME=DDMMRR,HHMMSS Nastavenie Dátum, Čas: DD=deň, MM=mesic,RR=rok HH=hodiny, MM=minúty, SS=sekundy FILIP: Time is set

TZ=+3

TZ=0

TZ=-1

Nastavenie časovej zóny GMT+3 hodiny, GMT alebo GMT-1 hodina. Prejaví sa iba pri zapnutej synchronizácii času cez internet. Príkaz “  NTPE   ”. FILIP: Time zone is set
TZ Výpis nastavenej časovej zóny. FILIP: Time zone: GMT+3
NTPE Zapnutie synchronizácie času cez internet pomocou NTP. FILIP: NTP enable
NTPD Vypnutie synchronizácie času cez internet pomocou NTP. FILIP: NTP disable
NTP=3.sk.pool.ntp.org Nastavenie NTP servera. FILIP: NTP server is set
NTP Výpis nastavení NTP pre synchronizáciu času cez internet FILIP: NTP server: Disable, 3.sk.pool.ntp.org

APN=1,internet,meno,heslo

APN=1,internet,meno

APN=1,internet

Nastavenie pripojenia do internetu na pozíciu 1. Sú 4 pozície. FILIP: APN is set
WON Zapnutie Internet (posielanie dát) FILIP: WEB active
WOFF Vypnutie Internet (posielanie dát) FILIP: WEB off
EON Zapnutie emailov. FILIP: Email active
EOFF Vypnutie emailov. FILIP: Email off
EMAIL=1, info@operchip.com Nastavenie emailu na pozíciu 1. Je 5 pozícií. FILIP: Email is set
EMAIL=1,0 Vymazanie nastaveného emailu 1 z pamäte váhy FILIP: Email is set
EMAIL Výpis nastavených emailov. FILIP: Email: 1 , info@operchip.com
DON Zapnutie používania displeja.
DOFF Vypnutie používania displeja. Displej sa nezapne počas funkčnosti váhy.
AON Zapnutie posielania ALARM správ FILIP: ALARM active
AOFF Vypnutie posielania ALARM správ FILIP: ALARM off
ACCON Zapnutie akcelerometra. Musia byť zapnuté aj alarmy. Accelerometer: Enable
ACCOFF Vypnutie akcelerometra. Accelerometer: Disable
ACC=2,250,100,0 Nastavenie parametrov akcelerometra. Citlivosť: 2g; Úroveň aktivácie: 250mg; ODR: 100Hz; Duration: 0ms Accelerometer: Parameters is set
ACC

Výpis nastavených parametrov akcelerometra.  Citlivosť: 2g, 4g, 8g, 16g

Úroveň aktivácie: v miligramoch  ODR: rýchlosť merania

Accelerometer: Enable, Sensitivity 16g, Threshold 5000 mg, ODR 100Hz, Duration 0 ms, Read ok
Alarm od akcelerometra. Aktivované pri pohybe zariadenia. Accelerometer: Active
INFO Aktuálny stav zariadenia:W-váha, T- teplota externá, T2 – teplota externá, H-vlhkosť, Battery – kapacita akumulátora  FILIP: W=40,1kg*T=22,3C* T2=22,4C *H=56.0 %*Battery=91,3 %
SMSON Zapnutie posielania SMS Info FILIP: SMS active
SMSOFF Vypnutie  posielania SMS Info FILIP: SMS off
SMS=1,0700 Nastavenie pozície (1-8) a času posielania SMS info FILIP: SMS is set
DSMS=1 Vymazanie jednotlivých (1-8) SMS Info FILIP: SMS deleted
SMS Prehľad nastavených časov SMS Info – aktívne SMS Info FILIP: SMS:1,07:00:00* 2,13:00:00* 3,19:00:00*
SMS podľa nastavených časov ako informačná SMS FILIP: W=40,1kg*T=22,3C* T2=22,4C *H=56.0 %*Battery=91,3 %
SMSN Výpis počtu odoslaných SMS. Modem: 1501 SMS Spent
SMSN=0 Nastavenie počtu SMS alebo ich vynulovanie. Modem: Number of SMS set
TIMER=60,2 TIMER nastavenie –každých 60 min zapíše meranie, každých 60x2= 120 min aktivuje modem,    FILIP: Timer is set
SET Výpis nastavení, čas, zapnutie, alebo vypnutie alarmov, informačných SMS, internetu, emailu. Nastavenia časovania pre meranie a GSM modul, hranice pre senzory a parametre pre váhu1. FILIP: Date 08.01.2014 09:12:00 *AlOff*SMSOn*WEBOn* Tim=15,x2* *TR=50,55* T2R=25,26*HR=60,65* WR=10,11* WR2=60,64*  Wmax=200.0 kg* Wtare=0.0 kg
SET2 Výpis nastavení, čas, váha1, váha2. FILIP: Date 08.01.2014 09:12:00 * W2R=10,11* W2R2=60,64*  W2max=200.0 kg* W2tare=0.0 kg*
WA=2 Aktivovanie počtu pripojených vážiacich plošín. 1 až 3. Weight: Active
WR=10,11 Rozsah č. 1 pre Hmotnosť – (kg) Weight W: Range is set
ALARM SMS – Hmotnosť (kg) Weight W:  ALARM 64,5 kg
WR2=60,64 Rozsah č. 2 pre Hmotnosť – (kg) Weight W: Range is set
ALARM SMS – Hmotnosť (kg) Weight W:  ALARM 64,5 kg
WT Zadanie TARY. Vynuluje váhu, aj keď na nej je závažie. Weight W: TARE is set
WCT Zrušenie TARY. Vráti stav ako po výrobnej kalibrácii. Weight W: TARE is canceled
W2R=10,11 Rozsah č. 1 pre Hmotnosť – (kg) Weight W2: Range is set
ALARM SMS – Hmotnosť (kg) Weight W2:  ALARM 64,5 kg
W2R2=60,64 Rozsah č. 2 pre Hmotnosť – (kg) Weight W2: Range is set
ALARM SMS – Hmotnosť (kg) Weight W2:  ALARM 64,5 kg
W2T Zadanie TARY. Vynuluje váhu, aj keď na nej je závažie. Weight W2: TARE is set
W2CT Zrušenie TARY. Vráti stav ako po výrobnej kalibrácii. Weight W2: TARE is canceled
TR=5,6 Rozsah pre Teplota T – ( o C) Temperature T: Range is set
ALARM SMS – Teplota T – ( o C) Temperature T: ALARM 24,1 C
T2R=23,24 Rozsah pre Teplota T2 – ( o C) Temperature T2: Range is set
ALARM SMS – Teplota T2 – ( o C) Temperature T2: ALARM 24,2 C
HR=60,65 Rozsah pre Vlhkosť H – (%) Humidity H: Range is set
ALARM SMS – Vlhkosť H – (%) Humidity H: ALARM 66,1%
BR=30,100 Nastavenie rozsahu pre batériu. 30% a 100% kapacity. Battery: Range is set
Upozornenie na nízke napätie napájacieho akumulátora Battery: 29,9 % Battery is low
Upozornenie na nabitie akumulátora. Battery: 100 %
Kontakt ALARM aktívny. Detector 2: Active
Kontakt ALARM neaktívny. Detector 2: End
SON Zapnutie sirény. Siréna sa zapne aj automaticky pri aktivácii kontaktu alarmu. Siren: Active
SOFF Vypnutie sirény. Siréna sa vypne aj automaticky po 30 sekundách od aktivácie kontaktom alarmu. Siren: Off
SAVE Uloženie užívateľských nastavení.  Telefónne čísla, URL na web,  Emaily, Nastavenie emailu, Nastavenia pre internet, Názvy odosielateľov, Názvy chýb, Názvy príkazov, odpovedí a udalostí. FILIP: Save OK
LOAD Načítanie užívateľských nastavení. FILIP: Load OK
CT=INFO,STATE Zmena textu príkazu. Prvý parameter starý príkaz, druhý parameter nový príkaz. Modem: Command name is set
GCT=10 Výpis textov príkazov od pozície v parametri. 5 pr í kazov. Modem: Commands: 10,CR;11,GCT=;12, CT=;13,DT=;14,AT=;
DT=Siren,Buzzer Zmena textu odosielateľa. Prvý parameter starý text, druhý parameter nový text. Modem: The name is set
AT=Battery is low, Acumulator is low Zmena textu odpovedí na udalosti a alarmy. Prvý parameter starý text, druhý parameter nový text. Modem: Alarm name is set
FFT Vráti amplitúdu a frekvencie bzukotu včiel.
FFTAON Zapne meranie bzukotu včiel a FFT analýzy a posielanie na Cloud.
FFTAOFF Vypne meranie bzukotu a FFT analýzy včiel. 
FFTT=10 Nastaví ako často sa má merať FFT analýza v minútach.
FFTT Zistinie ako často sa meria a robí FFT analýza bzukotu včiel.
SMS príkaz neexistuje FILIP: Command does not exist
Chybný formát SMS príkazu FILIP: Error command format
Systémové príkazy
WTCON Zapnutie merania automatickej korekcie hmotnosti od okolitej teploty pre hlavnú váhu. FILIP  :    Temperature correct active
W2TCON Zapnutie merania automatickej korekcie hmotnosti od okolitej teploty pre prídavnú váhu. FILIP  :    Temperature correct active
WTCOFF Vypnutie merania automatickej korekcie hmotnosti od okolitej teploty pre hlavnú váhu. FILIP  :    Temperature correct off
W2TCOFF Vypnutie merania automatickej korekcie hmotnosti od okolitej teploty pre prídavnú váhu. FILIP  :    Temperature correct off
WTC=100 Nastavenie hodnoty automatickej korekcie hmotnosti od okolitej teploty pre hlavnú váhu na 100 gramov na stupeň celzia. FILIP  :    Temperature correct set
W2TC=-60 Nastavenie hodnoty automatickej korekcie hmotnosti od okolitej teploty pre prídavnú váhu na -60 gramov na stupeň celzia. FILIP  :    Temperature correct set
WTCS Výpis stavu a nastavenej automatickej korekcie v gramoch pre hlavnú váhu. FILIP  :    100 gram/degree celsius
W2TCS Výpis stavu a nastavenej automatickej korekcie v gramoch pre prídavnú váhu. FILIP  :    -60 gram/degree celsius
US Preprogramovanie váhy s uchovaním všetkých nastavení. Na displeji váhy sa počas programovania zobrazí "_CA_". Preverte aktuálnu dostupnú verziu na  http://www.operchip.com/beehive/  Aktuálnu v zariadení zistíte príkazom " V ".Musí byť aktivovaný WEB. Príkaz " WON ".  Ak bude zmenené prvé alebo stredné číslo verzie, vykoná sa príkaz  " UNS ". Menia sa konfiguračné tabuľky. Ak bude zmenené prvé číslo verzie, mažú sa konfiguračné tabuľky a registre okrem kalibračných hodnôt pre hmotnosti a senzory. FILIP  : Update Begin
UNS Preprogramovanie váhy s prepísaním nastavení výrobnými hodnotami.Na displeji váhy sa počas programovania zobrazí "_CA_".
Preverte aktuálnu dostupnú verziu na  http://www.operchip.com/beehive/  Aktuálnu v zariadení zistíte príkazom "V". Musí byť aktivovaný WEB. Príkaz "WON". Ak bude zmenené prvé číslo verzie, mažú sa okrem  konfiguračných tabuliek aj registre okrem kalibračných hodnôt pre hmotnosti a senzory.
FILIP: Update Begin
UON Povolenie aktualizácie firmware v zariadení. FILIP: Update active
UOFF Zakázanie aktualizácie firmware v zariadení. FILIP: Update Off
WZC Kalibrácia váhy na nulu. Na váhe nesmie byť žiadna záťaž. Weight W:    Zero calibration ok
W2ZC Kalibrácia váhy 2 na nulu. Na váhe nesmie byť žiadna záťaž. Weight W2: Zero calibration ok
WVC=80000 Kalibrácia váhy na hodnotu 80kg. Musí byť na váhe položené závažie 80kg. Alebo iné podľa príkazu. Weight W: Weight calibration ok
W2VC=100000 Kalibrácia váhy 2 na hodnotu 100kg. Musí byť na váhe položené závažie 100kg. Alebo iné podľa príkazu. Weight W2: Weight calibration ok
WM=150 Nastavenie maximálnej váhy na 150kg. Weight W: MAXIMUM weight is set
W2M=150 Nastavenie maximálnej váhy 2 na 150kg. Weight W2: MAXIMUM weight is set
OZ=10 Nastavenie zosilnenia operačného zosilňovača pre FFT analýzu zvuku. (zosilnenie sa nastavuje automaticky podľa úrovne bzukotu včiel)
OZS Stav nastavenia zosilnenia pre FFT analýzu zvuku.
RESET Reset zariadenia. Musí byť funkčný GSM modul. FILIP: Reset Device