Obchodné podmienky pre službu a ceny

Upravujúce poskytovanie a spoplatňovanie elektronických komunikačných služieb poskytovaných spoločnosťou Operchip, s.r.o. (ďalej len „Operchip“ alebo „Podnik“) prostredníctvom mobilnej elektronickej komunikačnej siete (ďalej len „mobilná sieť“) a iných služieb poskytovaných k týmto službám (ďalej len „Služby“).

Ak je predmetom týchto Obchodných podmienok aj predaj koncových zariadení za zľavnenú kúpnu cenu (akciové KZ) koncovým zariadením sa rozumie koncové zariadenie, ktoré sa prostredníctvom SIM karty pripája na koncové body mobilnej siete a slúži na príjem a vysielanie informácií (úľová váha).

§  M2M Universal

Pojem machine-to-machine (M2M) reprezentuje obojsmernú komunikáciu medzi najrozličnejšími technologickými zariadeniami nezávisle od potreby nasadenia ľudského faktora. Technológia M2M spája všetky regionálne i vzdialené prvky akejkoľvek siete, počítače, mobilné telefóny a ďalšie zariadenia spolu s ich perifériami do jedného automatizovaného a súčasne manažovaného celku. Výrazne tým zjednoduší zber dát z akéhokoľvek miesta na svete, ich zdieľanie, sledovanie pohybu a stavu sledovaných objektov a ich vzdialenú správu. Všetky údaje následne integruje do komplexných dát a poskytuje tak ucelené a prehľadné informácie pre zodpovedných a riadiacich pracovníkov, priemysel i štátnu správu.

Dátové služby

 

Mesačný poplatok


€ bez DPH

€ s DPH

M2M Data / Email  

3,5

4,2
M2M Data / Email pre viac ako 2 zariadenia 5,5 6,6

Používanie programu služieb M2M Universal je podmienené aktiváciou niektorej z dátových služieb s predplateným objemom dát.

Zariadenie je napríklad vážiaca plošina alebo elektronika na monitorovanie vnútra úľa. Každé zariadenie je vo WEB aplikácii zobrazované ako samostatné.

Služby pre textové správy SMS

 


Cena


€ bez DPH

€ s DPH

SMS 

0,05 / 1 SMS

0,06 / 1 SMS

Dĺžka jednej SMS správy je maximálne 160 znakov. SMS správy odoslané na neexistujúce účastnícke čísla, neúplné čísla alebo do sietí, ktoré nepodporujú prijímanie SMS správ, budú spoplatnené ako odoslané SMS správy podľa aktuálneho Cenníka (aj v prípade, keď je účastník informovaný, že SMS správa nemohla byť doručená).

Pod pojmom „Cenník Služieb Podniku“ sa rozumie Cenník pre poskytovanie služieb Podniku, časť Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete aktuálny v čase poskytnutia Služieb.

Pod pojmom „aktuálne cenníkové ceny“ sa rozumejú ceny Podniku uvedené v Cenníku Služieb Podniku alebo v Cenníku úľových váh a ich príslušenstva Podniku aktuálnych a účinných v čase poskytnutia zľavy.

Zľavy sú poskytované vždy v tom kalendárnom mesiaci, v ktorom nastalo splnenie podmienky pre ich poskytnutie.

Nadštandardné výhody a Akcie

Účastník je oprávnený využívať v plnej miere akcie Podniku na podporu predaja mobilných služieb a tovarov, avšak výhody poskytované danou akciou sa nebudú môcť kumulovať s výhodami poskytovanými Účastníkovi na základe Rámcovej zmluvy.

V prípade akéhokoľvek rozdielu medzi akciovými podmienkami a podmienkami dohodnutými Rámcovou Zmluvou, za predpokladu, že nebude možné kumulovať výhody vyplývajúce z konkrétnej akcie Podniku, je Účastník oprávnený využiť – zvoliť si využitie výhodnejších podmienok podľa vlastného uváženia. Účastník zároveň berie na vedomie a súhlasí s tým, že počas celej doby trvania príslušného dodatku k zmluve o poskytovaní verejných služieb alebo iného dokumentu, na základe ktorého bola daná akcia Účastníkovi poskytnutá alebo aktivovaná, má Podnik právo predkladať Účastníkovi vyúčtovanie služieb aktivovaných na predmetnej SIM karte vo forme samostatnej faktúry.