Sledovanie a história cez WEB alebo mobilnú aplikáciu "Smart Beehive Cloud" 

Zapnutie tejto služby aktivuje posielanie dát na príslušný web server.  PODMIENKOU je aktivovanie služby INTERNET k telefónnemu číslu vo váhe.

Pokiaľ telefónne číslo nemá aktivovaný Internet, aj pri zapnutí tejto funkcie dáta nebudú posielané na web server a nebude možné sledovať stav váhy na internetovej stránke.

Aplikácia pre WEB je zadarmo do použitia 20 úľových váh pre jedného zákazníka a archivuje namerané dáta 1 rok. Umožňuje export nameraných hodnôt vo forme tabuľky. https://www.operchip.com/beehive/

GSM monitor včelích úľov je možné po zaregistrovaní na WEB stránke monitorovať cez internetový prehliadač na počítači, tablete, alebo mobilnom telefóne. Klikaním na rozbalovacie zoznamy (Alarms, Telephone Numbers,.....) získate aktuálne  informácie o nastavení váhy a meraných veličinách. Po kliknutí na vybraný rozbalovací zoznam sa zobrazia príslušné informácie a predošlý rozbalovací zoznam sa automaticky zavrie. Nad lištou Alarms je zobrazené výrobné číslo váhy a v pravej časti modré tlačítko Reload. Aktuálne dáta sa načítajú z Web servera pri otvorení aktuálnej stránky pre vybrané zariadenie. Tlačítko Reload doporučujeme použiť, keď chceme zobraziť aktuálne namerané hodnoty. Aktuálne namerané hodnoty sa automaticky aktualizujú.

Jazyk pre WEB alikáciu je nastavovaný automaticky podľa nastavení internetového prehliadača alebo jazyka telefónu. 

WEB aplikácia Sledujte včely Cloud

Majte prístup k vaším včelám odkiaľkoľvek na svete.

Odoo obrázok a textový blok
Odoo obrázok a textový blok
Odoo obrázok a textový blok

Graf

 • Pravdepodobný smer rozvoja včelstva do blízkej budúcnosti.
 • Okamžitú veľkosť zásob a silu jednotlivých včelstiev.
 • Možnosť priameho porovnávania vitality a dynamiky rozvoja včelstiev medzi viacerými včelstvami navzájom. Na základe znášok, teploty v úli, vonkajšej teploty a vlhkosti v danej lokalite.
 • Pomoc pri voľbe a časovaní prác s včelstvami v rámci včelárskeho roka.
 • Informáciu a stave batérie.
Odoo obrázok a textový blok
Zníženie strát medu.
 • Čo najmenší počet prehliadok.
 • Čo najmenší počet vytáčania.
 • Nevytáčať v období strmého prírastu.
Stanovenie termínu vytáčania.
 • Z poznania stavu zásob (čistá hmotnosť) a počtu osadených nástavkov.
 • S využitím znážkových prieluk (s odstupom pre dozretie medu).
 • S vylúčením obdobia strmého prírastku.
Zamedzenie straty medného výnosu na vrchole znášky. Zachytenie konca znášky – úbytok strmosti a následne stagnácia až začiatok poklesu. ( pokiaľ nejde o nedostatok priestoru ). Vhodné je potvrdenie ešte na ďalšej váhe pod iným úľom. Pri oneskorenom vytočení vzniká strata medného výnosu, pretože včelstvo je v plnej sile a má veľkú vlastnú spotrebu.
 • Kontrola dodania zimných zásob.
  • V grafe je zaznamenaný čas a hmotnosť kŕmenia, nie je potrebné poznamenávať inde.
  • Dávka potvrdzuje, že včelstvo kŕmenie prijalo a že je v dobrom stave.
  • Zistenie mimoriadneho stavu. ( lúpež zásob, mimoriadna znáška (nebezpečenstvo melicitózy)...)
 • Kontrola plynulého zimného úbytku.
  • Predchádzanie havarijných situácií ktoré môžu vzniknúť v zimnom období.
  • Zistenie mimoriadneho stavu. (zver, vtáci, myši, vandalstvo, sneh...)
  • Včasné zistenie nedostatku zásob ku konci zimného obdobia.

Meranie aktuálnych meraných veličín úľovej váhy

 • Automaticky sa zobrazí keď je zariadenie po resete, alebo zobudené magnetom do 30minútovej pracovnej činnosti.
 • Aktuálne meranie teploty. Zobrazí sa iba v prípade, ak je zapojený príslušný senzor.
 • Aktuálne meranie teploty 2. Zobrazí sa iba v prípade, ak je zapojený príslušný senzor.
 • Aktuálne meranie vlhkosti. Zobrazí sa iba v prípade, ak je zapojený príslušný senzor.
 • Aktuálne meranie hmotnosti.
 • Aktuálne meranie stavu batérie.
Odoo obrázok a textový blok

Alarmy

 • Dátum a čas udalosti, alebo alarmu.
 • Odosielateľa udalosti, alebo alarmu. Napríklad Device, Battery, Weight, Accelerometer ...
 • Označenie udalosti alebo alarmu. Napríklad Over, Under, Active, Ready ...
 • Hodnotu a jednotku  meranej veličiny. Napr. 7.0kg, 25.3°C, 45% ...
Odoo obrázok a textový blok

Telefónne čísla

    Odoo obrázok a textový blokNa pozícii jedna vložené telefónne číslo pre úplné ovládanie GSM monitora včelieho úľa aj s prijímaním všetkých informačných SMS správ, udalostí a alarmov. Tiež na toto telefónne číslo prezváňa zabezpečovací alarm v prípade narušenia detektora vibrácií, alebo magnetického kontaktu.
    Na pozícii dva vložené telefónne číslo pre nastavenie zariadenia a zisťovanie nastavení a informácii o meraných hodnotách. Tiež na toto telefónne číslo prezváňa zabezpečovací alarm v prípade narušenia detektora vibrácií, alebo magnetického kontaktu.
    Na pozíciách 3 až 5 vložené vložené telefónne číslo pre nastavenie zariadenia a zisťovanie nastavení a informácii o meraných hodnotách.
    Odoo obrázok a textový blok

    SMS info

    Odoo obrázok a textový blokPrvých sedem možností pre nastavenie času v ramci 24 hodín zobudí zariadenie a pošle informačnú SMS na predvolené telefónne číslo na pozícii jedna v zozname vložených telefónnych čísiel. Zariadenie ostane v činnosti 8 minút, potom prejde do režimu spánku, ak nie je práve zobudené od časovača pre pravidelné merania.
    Posledná ôsma možnosť je rovnaká ako prvých sedem, s rozdielom zotrvania zariadenia v činnosti na 30 minút.
    Možnosti posielania SMS informácii môžu byť jednotlivo deaktivované.
    Odoo obrázok a textový blok

    Senzory

    Odoo obrázok a textový blok
    Odoo text a obrázkový blok

    Nastavenia

    • Zapnutie / vypnutie alarmov.
    • Zapnutie / vypnutie informačných SMS.
    • Zapnutie / vypnutie emailu. Email sa nastavuje automaticky podľa nastaveného emailu pri registrácii v aplikácii. Ďalšie 4 emaily sa nastavujú cez SMS.
    • Zapnutie a vypnutie akcelerometra.
    • Nastavenie citlivosti akcelerometra.
    • Nastavenie časovača pre pravidelné merania.
    • Nastavenie časovača pre pravidelné zapínanie GSM modulu a posielanie nameraných hodnôt na WEB server a spracovávanie prijatých SMS a alarmov.
    • Zapnutie / vypnutie displeja. Ak je displej vypnutý indikuje stavy váhy LED dióda.
    • Zapnutie / vypnutie automatických aktualizácií firmware vo váhe. Počas aktualizácie sa na displeji zobrazuje text "_CA_".
    • Zapnutie / vypnutie bluetooth.
    • Rozsah pre alarmy pre teplotu, teplotu 2, vlhkosť, hmotnosť 1, hmotnost 2.
    • Maximálnu povolenú meranú hmotnosť.
    • Tara pre váhu.
    • Stav detektorov a sirény - relé.
     
    Výrobné údaje
     Odoo obrázok a textový blok